Презентація нового науково-популярного журналу Інституту ФЕМ імені Олега Балацького СумДУ «FEM book»

oblozhka-minПрезентація нового науково-популярного журналу Інституту ФЕМ імені Олега Балацького СумДУ «FEM book»

26.10.16 у Бібліотечно-інформаційному центрі СумДУ відбулася презентація нового науково-популярного журналу Інституту ФЕМ імені Олега Балацького СумДУ «FEM book».
Презентація розпочалася з привітального слова редакції журналу «FEM book» – Опанасюк Ю.А. та Матвєєвої Ю.А. У своєму виступі вони зазначили, що цей журнал буде виходити щоквартально та його місією є відображати цікаве та різноманітне життя ННІ ФЕМ імені Олега Балацького, знайомити читачів з історією, традиціями та можливостями інституту.
На презентацію завітали студенти, викладачі, співробітники інституту, родина Балацьких, випускники та перші партнери «FEM book».
Під час презентації з промовою виступили директор Інституту ФЕМ, завідувачі кафедр, викладачі – Лукянихін В.О., Швіндіна Г.О., Шипуліна Ю.С., родина Балацьких – Людмила Миколаївна, Євген Олегович та онук Євген, випускниця Інституту ФЕМ – Аліна Познанська та студректор СумДУ – Дарія Колісніченко. Вони ділилися своїми враженнями про журнал, висловлювали пропозиції щодо майбутніх його випусків.
Сьогодні всі бажаючі можуть ознайомитися з електронною версією журналу на офіційному сайті інституту http://fem.sumdu.edu.ua/uk/nash-proekti/fembook.html, а також в групах соціальних мереж журналу.
Друкований варіант також є у доступі для бажаючих у Бібліотечно-інформаційному центрі СумДУ.
Редакція «FEM book» висловлює подяку всім, хто зробив можливим існування журналу, хто поділився цікавою інформацією, надав інтерв’ю та запрошує всіх бажаючих до співпраці.

Презентация нового научно-популярного журнала Института ФЭМ имени Олега Балацкого СумГУ «FEM book»

26.10.16 в Библиотечно-информационном центре СумГУ состоялась презентация нового научно-популярного журнала Института ФЭМ имени Олега Балацкого СумГУ «FEM book».
Презентация началась с приветственного слова редакции журнала «FEM book» — Опанасюк Ю.А. и Матвеевой Ю.А. В своем выступлении они отметили, что этот журнал будет выходить ежеквартально и его миссией является отображать интересную и разнообразноую  жизни ННИ ФЭМ имени Олега Балацкого, знакомить читателей с историей, традициями и возможностями института.
На презентацию пришли студенты, преподаватели, сотрудники института, семья Балацких, выпускники и первые партнеры «FEM book».
Во время презентации с речью выступили директор Института ФЭМ, заведующие кафедр, преподаватели — Лукянихин В.А., Швиндина А.А., Шипулина Ю.С., семья Балацких — Людмила Николаевна, Евгений Олегович и внук Евгений, выпускница Института ФЭМ — Алина Познанская и студректор СумГУ — Дарья Колисниченко. Они делились своими впечатлениями о журнале, высказывали предложения относительно будущих его выпусков.
Сегодня все желающие могут ознакомиться с электронной версией журнала на официальном сайте института: http://fem.sumdu.edu.ua/uk/nash-proekti/fembook.html, а также в группах социальных сетей журнала.
Печатный вариант также в доступе для желающих в Библиотечно-информационном центре СумГУ.
Редакция «FEM book» выражает благодарность всем, кто сделал возможным существование журнала, кто поделился интересной информацией, дал интервью и приглашает всех желающих к сотрудничеству.

Presentation of the new popular science magazine «FEM book»of Institute FEM named Oleg Balatskiy of Sumy state university

The presentation of a new popular science magazine «FEM book» of Institute FEM named Oleg Balatskiy of SSU was held in Library and Information Center of Sumy state university on October 26.
The presentation began with a welcome speech of editors of the magazine «FEM book» – Yu. A. Opanasiuk and Yu. A. Matvieieva. In his speech, they said that this magazine will be published quarterly and its mission is to display an interesting and varied life of the Institute FEM named Oleg Balatskiy, acquaint readers with the history, traditions and possibilities of the Institute.
Іtudents, teachers and staff of the Institute, Balatskiy’s family, university graduates and first partners of «FEM book» visited the presentation.
During the presentation director of Institute FEM named Oleg Balatskiy, heads of departments, teachers – V.O. Lukyanyhin, G.O. Shvindina, Yu.S. Shipulina, Balatskiy’s family – Lyudmila Mykolaivna, Eugene Olehovych and grandson Eugene, graduate of FEM A. Poznanska, studrektor of SSU — Darya Kolisnichenko delivered their speech. They shared their impressions of the magazine, expressed their suggestions for future releases.
Today, anyone can read the electronic version of the magazine on the official website of the Institute: http://fem.sumdu.edu.ua/uk/nash-proekti/fembook.html, as well as from the groups of social networking of magazine.
The printed version is also available in the Library and Information Center of SSU.
Editors of «FEM book» would like to thank all those who made possible the existence of the magazine, who shared interesting information, gave interviews and invites everyone to cooperate.

clubfembook

Ми не можемо залишити без коментарів рубрики журналу «FEMbook», тому ми вирішили поділимося з Вами історіями їх створення. Сьогодні це рубрика «Історія навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега.

Рубрику журналу «Історія навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького» було створено з тією метою, щоб сьогоднішні та майбутні студенти знали засновників, історію та традиції інституту, розуміли з чого все починалося і хто продовжує творити нову історію. В майбутніх випусках дана рубрика буде представлена як «Цікавий факт з історії ННІ ФЕМ». Отже вже з наступного номеру Ви дізнаєтесь щось цікавеньке з життя Інституту ФЕМ. Нагадуємо, наступний номер вийде у грудні.